84 / 100

Vilkår og betingelser

FLYTTEFIRMA SOM KØRER I HELE DANMARK

Vilkår og betingelser

Kunden
Ved kunden skal forstås den respektive ejer eller den, der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille flytning og/eller transport.

§ 1 Vilkår
Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende. Når du vælger et tidspunkt, er der tale om et tidsinterval på 2 timer og i travle perioder 4 timer. Eksempel: Vælger du kl. 12:00-13.00, er der tale om en aftale, hvor flyttemændene har mulighed for at komme fra den seneste tid og 2/4 timer frem, som i dette tilfælde er mellem 13:00 og 15:00 (2 timers tidsinterval).

§ 2 Flytning og transport
Omfatter ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flytte-/transportgods efter kundens anvisning. Af- og påmontering falder uden for Dansk Flyttetransport forpligtelse, men kan aftales særskilt. Efter aftale kan Dansk Flyttetransport levere flyttekasser, bobleplast og silkepapir. Hvis kunden ønsker ned- og udpakning foretaget af Dansk Flyttetransport, eller hvis der under flytning er genstande, der vejer over 50 kg, må der laves særskilt aftale herom. Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til Dansk Flyttetransports administration.

Kundens afbestilling af flytningen/transporten skal meddeles senest 48 timer før den aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til § 7, stk. 5.

Dansk Flyttetransport forbeholder sig ret til regulering af den aftalte pris, såfremt der er ekstra udgifter mht. færgetakster, broafgifter, valutakurser eller såfremt § 4, stk. 1 ikke overholdes.

§ 3 Farligt gods
Farligt gods transporteres ikke uden særlig aftale.

1. Kunden skal ved bestilling af kørsel med farligt gods informere Dansk Flyttetransport om alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Hvis Dansk Flyttetransport ikke får kendskab til de oplysninger, kan der indtræde erstatningsansvar for Dansk Flyttetransport.

§ 4 Specielle regler for udlandsflytning/-transport
Ud over førnævnte betingelser gælder ved udlandsflytninger følgende:

Kunden bekræfter ved sin underskrift eller pr. mail, at der ikke befinder sig toldpligtige eller ulovlige effekter i gods, flyttekasser og indbo (som f.eks. tobak, spiritus, porno eller narkotika).

Kundens afbestilling af flytningen/transporten skal meddeles senest 72 timer før den aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til § 7, stk. 5.

Erstatningsansvar ved transport ud over 24 timer fra Danmark samt internationale transporter udføres i henhold til CMR-loven. Erstatningsbeløbet er maks. 8,33 sdr*/kg pr. beskadiget eller bortkommet gods. *Special Drawing Rights. Ca. 90 kr. pr. kg gods.

§ 5 Erstatningsansvar ved flytning/transport
Dansk Flyttetransport erstatningsansvar begrænses således:

Skader på ting, Dansk Flyttetransport måtte forvolde under flytning og transport, erstattes med maks. kr. 1.000.000 kr. pr. transport samt 37.500 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse. Kundens selvrisiko udgør 1.000,00 kr. ved enhver skade.

Der gælder således følgende begrænsninger: Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes med maks. 37.500 kr. pr. genstand. Vin, tobak og spiritus erstattes med maks. 10.000 kr. pr. transport. Derudover dækker kundens egen godsforsikring. Såfremt der er værdifulde genstande, der skal flyttes, skal Dansk Flyttetransport have klar besked herom.

De maksimale erstatningskrav kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med og accept fra Dansk Flyttetransports administration inden læsning påbegyndes. Dansk Flyttetransport påtager sig ikke ansvar for skader på: uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. Gods som kunden selv hjælper med at håndtere, på læsse eller aflæsse.

Dansk Flyttetransport erstatter ikke skader opstået på dørkarme, vinduer m.m. under flytning. Gods, som er modtaget med forbehold på grund af skader, erstattes ikke, ligesom vin, tobak og spiritus ikke erstattes. Gods, som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende, erstattes ikke, medmindre det ved modtagelsen konstateres til Dansk Flyttetransports kontor, at Dansk Flyttetransport har forvoldt synlige skader på emballagen, eller godset er bortkommet.

Dansk Flyttetransport bærer ikke ansvaret for bortkomst vedrørende flytning/transport eller skade vedrørende flytning/transport på alle former for elektrisk og elektronisk udstyr.

Gods, der af en eller anden grund ved sin beskaffenheden ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering og/eller kørsel, erstattes ikke.

Dansk Flyttetransport er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten ellerlignende.

Dansk Flyttetransport erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen, umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes. Dansk Flyttetransport erstatter ikke møbler, der ikke er skilt ad og er fri for skruer/hængsler.

Dansk Flyttetransport er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som Dansk Flyttetransport ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure. Beskadiges enkelte dele af en helhed, er Dansk Flyttetransport ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse/tab af garanti af selve helheden.

Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af den bortkomne/beskadigede genstand til Dansk Flyttetransport. Dansk Flyttetransport skal modtage en gyldig kvittering af godset, før godset kan komme i betragtning til en mulig erstatning, Såfremt vi kommer frem til, at en beskadiget genstand skal erstattes, afhenter Dansk Flyttetransport derefter genstanden hos kunden og erstatter/reparerer den. Det kan tage minimum 30 dage.

Du må ikke have noget udestående hos os, for at vi kan sende en anmeldelse videre til forsikringsselskabet. Dvs. det fulde beløb for din flytning skal være os i hænde, selvom der er sket en skade. I stedet for kontant erstatning kan Dansk Flyttetransport levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller udføre en håndværksmæssig reparation af beskadigelserne. Dansk Flyttetransport erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

§ 6 Reklamation
Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal, ved synlige skader og mangler, ske ved modtagelsen af godset til Dansk Flyttetransports chauffør. Straks herefter rettes direkte henvendelse til Dansk Flyttetransports kontor. Skadesanmeldelse, kvittering og eventuel billeddokumentation skal herefter fremsendes på forlangende og være Dansk Flyttetransport kontor i hænde senest 48 timer efter modtagelsen af godset.

For øvrige skader og mangler skal skriftlig reklamation ligeledes være Dansk Flyttetransport i hænde senest 48 timer efter kundens modtagelse af godset/indboet. OBS! Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

§ 7 Pris og betaling
Prisberegninger på flytning/transport sker på basis af Dansk Flyttetransport gældende prisliste. Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af flyttekasser/emballage, medmindre andet er aftalt. Såfremt der er specielle eller andre forhold, der ikke kan tilregnes Dansk Flyttetransport, f.eks. særligt vanskelige adgangs-, trappe og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af ekstra kræfter, der har påført Dansk Flyttetransport unormale udgifter, kan Dansk Flyttetransport kræve ekstra betaling herfor.

Betaling kan kræves af Dansk Flyttetransport, umiddelbart efter aflæsning færdiggøres. Der kan dog kræves forudbetaling. Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden senere end 48 timer før den aftalte transportdag (ved udlandstransporter senere end 72 timer før opgavens påbegyndelse), er Dansk Flyttetransport berettiget til at afkræve kunden den minimumsbetaling, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for en transport af den pågældende art.

For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til Dansk Flyttetransport, beregnes der 1,5% i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt andet ikke er aftalt, er Dansk Flyttetransport kontokunders betalingsbetingelse: fakturadato + 10 dage.

§ 8 Panteret og tvangssalg
Det transporterede gods betragtes som overgivet Dansk Flyttetransport i håndpant for ethvert tilgodehavende, Dansk Flyttetransport har hos kunden, såfremt der ikke betales rettidigt.

Udebliver Dansk Flyttetransport tilgodehavende mere end 1 måned, efter at skriftligt påkrav er afsendt anbefalet til den af kunden sidst opgivne adresse, er Dansk Flyttetransport berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg til dækning af samtlige omkostninger.

Hvis det tilbageholdte gods skønnes værdiløst, er Dansk Flyttetransport berettiget til at lade godset destruere. Kunden vil, ved anbefalet og almindeligt brev, modtage meddelelse om destruktionen, til den af kunden sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 10 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler Dansk Flyttetransport tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte gods, er Dansk Flyttetransport berettiget.

Persondatapolitik
Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil i denne privatlivspolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside eller indsender personfølsomt data, f.eks. i forbindelse med bestilling af et tilbud, jobsøgning eller andet.

1. DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er: Dansk Flyttetransport. Tlf.: (+45) 31 21 43 69. E-mail: info@nhm-transport.dk. CVR-nr.: 40850481.

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

Levering af ydelser: Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede ydelser, f.eks. i forbindelse med flytning og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig.

Support: Personoplysninger anvendes i forbindelse med supportsager.

Regnskab: Personoplysninger anvendes i forbindelse med faktureringer og ordrebehandling.

Job: Personoplysninger anvendes i forbindelse med jobansøgning og ansættelse.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:

Levering af ydelser: navn, adresse, e-mail, telefon og bankoplysninger.

Support: navn, adresse, e-mail, telefon og bankoplysninger.

Regnskab: navn, adresse, e-mail, telefon og bankoplysninger.

Job: navn, adresse, e-mail, telefon, ansøgning, cv, foto, kørekort, straffeattest og eksamensbeviser/kurser.

4. KILDER
Når vi indhenter personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være: onlinekilder som f.eks. leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger, myndigheder, adresseoplysningstjenester, kreditoplysningsfirmaer og inkassofirmaer.

5. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag:

Levering af ydelser: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af kontrakten.

Support: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig.

Regnskab: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig samt leve op til dansk lovgivning (Skat mv.).

Job: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at vurdere, om du er egnet til jobbet, og om du lever op til dansk lovgivning (Skat mv.).

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen samt forsikringsselskaber, hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

7. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS
Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA
Vi opbevarer og beholder dine personoplysninger bestående af:

Almindelige oplysninger om dig: i op til 1 år efter endt/opsagt relation.

Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.

Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler.

9. DINE RETTIGHEDER
Du har altid ret til at: anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, anmode om adgang til dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:

gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger, forlange, at vi sletter dine personoplysninger, modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os på vores e-mail.

10. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkomment til at kontakte os via e-mail. Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtig for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde.

· Ombooking er gratis indtil 72 timer inden aftalt flyttetidspunkt. Under 72 kan der forekomme administrativt tillæg. Ved aflysning under 48 timer før aftalt flyttetidspunkt vil der blive fremsendt en regning på 50% af det aftalte beløb. Eller 2500,00 kr. i gebyr, hvis timepris er aftalt.

· Har man accepteret os på Servicebyen og vil aflyse, forbeholder vi os retten til at tilsende kunden en regning på 25% af beløbet, uanset hvornår man vælger at aflyse. Dette er grundet gebyr til Servicebyen.

· Betaling foregår via MobilePay eller kontant efter endt arbejde, medmindre andet er aftalt. Der er altid mulighed for at få eftersendt kvittering, hvis det ønskes. Ved aftalt timepris takseres der efter pr. påbegyndt halve time, medmindre andet er aftalt.

· Flyttekasser kan lånes gratis ved bestilling af en flytning hos Dansk Flyttetransport ApS. Flyttekasserne skal afhentes på adressen Vandmanden 14, 9200 Aalborg SV. Flyttekasserne kan blive leveret samt båret ind til en timepris på 450,00 kr., hvis dette ønskes.

· Inden ankomst skal alt løst indbo være pakket i flyttekasser, medmindre nedpakning eller andet er aftalt. Flyttekasserne må maks. have en vægt på 25 kg og skal kunne lukkes (2-4 kasser flyttekasser, som ikke kan lukkes, er tilladt). Vi forbeholder os retten til at nægte at tage flyttekassen, hvis den ikke er pakket forsvarligt eller ikke overholder maks.-vægten.

· Alt, hvad der kan skilles ad, SKAL skilles ad og være klar til at blive flyttet, medmindre andet er aftalt. Send evt. billede af møbel til info@nhm-transport.dk, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at skille ad.

· Alt skal være pakket og flytteklar ved ankomst af flyttemændene, det vil sige, at man ikke stadig er i gang med at pakke ned, når flyttemændene ankommer. Medmindre andet er aftalt.

· Ting, der ikke er oplyst i opgaven, som gør flytningens omfang væsentligt større, forbeholder vi os retten til at nægte at tage med, ellers vil den ekstra tid, der bruges på dette, blive faktureret efter overarbejdstimepris.

· Alt, der flyttes, er dækket gennem Codan. Det gælder ud- og indbæring samt under fragten i bilen.

· Eventuelle skader på kundes ejendele skal anmeldes telefonisk eller via vores e-mail (info@nhm-transport.dk) senest 2 dage efter endt flytning. Dokumentation skal medfølge.

· Tekniske skader på f.eks. TV, radio eller anden elektronik dækkes kun, hvis det kan påvises, at vi decideret har tabt det, eftersom vi ikke tjekker folks elektronik, inden vi flytter det, og det kan være gået i stykker af anden årsag.

· Hvis flytningen indeholder specielle arbejdsopgaver for flyttemændene såsom tungløft (f.eks. klaver, flygel, våbenskab) eller montering/demontering (f.eks. vaskemaskine, lamper, tørretumbler), kan der forekomme ekstra gebyr ud over den normale timepris. Disse aftales på forhånd inden flytningen, hvis der bliver oplyst herom.

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser